Privacybeleid

Basisinformatie over gegevensbescherming

Verantwoordelijk: Spalopia, S.L.

Doel: Verzoeken afhandelen die via de website worden ingediend, het verzenden van informatie beheren.

Rechtvaardiging: Toestemming van de betrokkene en uitvoering van een precontract/contract.

Ontvangers: Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is of in het geval dit noodzakelijk is om uw verzoek te behandelen.

Rechten: u kunt uw recht op toegang, rectificatie, wissing en bezwaar, beperking van de verwerking, gegevensportabiliteit en het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde geïndividualiseerde besluiten uitoefenen.

Aanvullende informatie: U kunt aanvullende informatie over gegevensbescherming raadplegen op onze website.

SPALOPIA, S.L., hierna te noemen, verbindt zich ertoe te allen tijde de geldende wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens na te leven. Door middel van het volgende privacybeleid informeert SPALOPIA, S.L., in overeenstemming met de vereisten van de RGPD, gebruikers over:

1. Wie is de gegevensbeheerder?

Identiteit: Spalopia, S.L. – B76681568

Adres: Avenida Sor Soledad Cobián, 3, 38300 – La Orotava. Santa Cruz de Tenerife.

Telefoon: +34 922 97 89 09

Web: spalopiabusiness.com

E-mail: info@spalopia.com

SPALOPIA, S.L. informeert de gebruiker dat de gegevens die worden verstrekt via het surfen op onze website, het contactformulier of het verzenden van e-mails worden verwerkt door SPALOPIA, S.L. en dat deze verwerking is opgenomen in het Register van Verwerkingsactiviteiten dat wordt beheerd door SPALOPIA, S.L. in overeenstemming met de bepalingen van de RGPD.

2. Waar worden uw persoonlijke gegevens voor gebruikt?

Op www.spalopia.com wanneer u ons privacybeleid accepteert, geeft u ons toestemming om de verstrekte persoonlijke gegevens te gebruiken en te verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Om u de informatie te sturen en u te voorzien van de service die u aanvraagt via de verschillende formulieren op onze website.
 • Om u informatie te geven over de gevraagde aanbiedingen, producten en diensten.
 • Af en toe kan SPALOPIA, S.L. uw persoonlijke gegevens gebruiken om u per e-mail berichten te sturen. Dergelijke kennisgevingen worden gedaan om u te informeren over wijzigingen in onze diensten of producten of in ons beleid of wettelijke voorwaarden.
 • Om u via conventionele of elektronische weg commerciële berichten te sturen over aanbiedingen, activiteiten en promoties van SPALOPIA, S.L. en de sector die u zouden kunnen interesseren, wanneer u het vakje hebt aangevinkt dat u informatie wenst te ontvangen.

spalopiabusiness.com verzamelt ook informatie van websitegebruikers die niet rechtstreeks door hen wordt verstrekt via cookies en DARD-apparaten. De gegevens die via cookies en andere apparaten worden verzameld, worden gebruikt voor statistische studies en profielanalyses met als doel een betere dienstverlening via onze website. Hiervoor wordt de applicatie GOOGLE ANALYTICS gebruikt, een hulpmiddel van Google waarmee website-eigenaren kunnen analyseren hoe hun bezoekers omgaan met hun eigendommen. Meer informatie over hun privacybeleid is te vinden op https://www.google.es/intl/es_ALL/analytics/learn/privacy.html.

Google, inclusief al haar tools, voldoet aan het EU-VS Privacy Shield Framework dat is opgesteld door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens uit landen die lid zijn van de Europese Unie.

spalopiabusiness.com zal zich te allen tijde inspannen om geschikte mechanismen in te stellen om de toestemming van de Gebruiker te verkrijgen voor de installatie van cookies die dit vereisen. Wanneer een gebruiker onze website bezoekt, verschijnt er een pop-up die hem informeert over het bestaan van cookies en dat hij door verder te surfen op onze website toestemming geeft voor de installatie van cookies. Aanvaarding van de installatie van cookies impliceert aanvaarding van de opslag van het IP-adres in de bestanden van spalopiabusiness.com, samen met de datum van aanvaarding, voor een periode van een jaar, om de gegeven toestemming te bewijzen. Meer informatie vindt u in ons“Cookiebeleid“.

3. Wat is de legitimatie voor de verwerking van uw gegevens?

De rechtmatigheid voor de verwerking van uw gegevens door SPALOPIA, S.L. is gebaseerd op:

 • Bij de uitvoering van een precontract/contract om u de informatie te sturen en u de gevraagde dienst te leveren, die niet op een andere manier kan worden uitgevoerd.
 • De toestemming van de gebruiker om commerciële berichten te ontvangen over aanbiedingen, activiteiten en promoties van SPALOPIA, S.L. en de sector die voor hen interessant kunnen zijn en het beheer van onze blog. De gebruiker kan de gegeven toestemming te allen tijde intrekken.

4. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

De gegevens om u de informatie te sturen of de dienst te verlenen die u aanvraagt via de verschillende formulieren op onze website, worden bewaard zolang de contractuele relatie van kracht is en, wanneer deze is beëindigd, gedurende de wettelijke verjaringstermijn.

De gegevens die worden verwerkt voor het verzenden van de nieuwsbrief, voor het verzenden van commerciële berichten over aanbiedingen, activiteiten en promoties van SPALOPIA, S.L. en de sector die interessant kunnen zijn, worden bewaard zolang de gebruiker de toestemming die hij heeft gegeven bij de uitoefening van de rechten van ARCO niet intrekt door een e-mail te sturen naar administracion@spalopia.com.

Het IP-adres dat via cookies wordt verkregen, wordt gedurende een jaar bewaard om de toestemming van de gebruiker aan te tonen.

Wat betreft de bewaarperiode van cookies kunt u meer informatie vinden op onze website in het gedeelte“Cookiesbeleid“.

5. Wat voor soort gegevens verwerken we van onze gebruikers?

SPALOPIA, S.L. verwerkt de volgende categorieën gegevens:

1. Gegevens van gebruikers die een van de beschikbare formulieren invullen: De persoonlijke gegevens die door SPALOPIA, S.L. worden opgevraagd omvatten:

 • Identificatiegegevens: voor- en achternaam, telefoonnummer, postadres en e-mailadres.
 • Gegevens met betrekking tot de aanvraag

2. Gegevens van gebruikers die onze website bezoeken: Gegevens verstrekt door cookies en Google Analytics.

Alleen personen ouder dan 16 jaar mogen gegevens verstrekken via onze website. Als je jonger bent dan deze leeftijd, moet je toestemming hebben van je ouders of wettelijke voogden.

De gebruiker garandeert de authenticiteit en actualiteit van alle aan SPALOPIA, S.L. verstrekte gegevens en verklaart dat hij/zij ouder is dan 16 jaar en als enige verantwoordelijk is voor eventuele onjuiste of onnauwkeurige verklaringen.

De persoonlijke gegevens die door SPALOPIA, S.L. worden verwerkt, kunnen verplicht of vrijwillig zijn.

Vrijwillige informatie is informatie die de gebruiker niet verplicht is te verstrekken om contact met ons op te nemen.

De velden met een sterretje (*) of met het woord (verplicht) in onze formulieren zijn verplicht. Als u deze niet invult, kunnen we u de dienst niet leveren of uw verzoek niet in behandeling nemen.

In het geval dat u ons gegevens van derden verstrekt, verklaart u dat u hun toestemming hebt en verbindt u zich ertoe de in deze clausule verstrekte informatie aan hen door te geven, waarbij SPALOPIA, S.L. wordt vrijgesteld van elke vorm van verplichting. SPALOPIA, S.L. kan echter controles uitvoeren om te verifiëren of de derde partij op de hoogte is gesteld en daarbij de zorgvuldigheidsmaatregelen nemen die zijn vastgelegd in de regelgeving voor gegevensbescherming.

6. Aan welke ontvangers worden uw gegevens bekendgemaakt?

Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is of in het geval dit noodzakelijk is om uw verzoek te behandelen.

7. Welke rechten heb je en hoe kun je ze uitoefenen?

De gebruiker kan de volgende rechten uitoefenen tegenover SPALOPIA, S.L.:

 1. Toegang tot uw persoonlijke gegevens
 2. Ze corrigeren als ze onnauwkeurig of onvolledig zijn
 3. Vragen om verwijdering of annulering van gegevens wanneer deze, onder andere, niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
 4. Verzet je tegen je behandeling
 5. Om beperking van de verwerking van hun gegevens te verzoeken wanneer aan een van de voorwaarden in de regelgeving wordt voldaan
 6. De overdraagbaarheid van uw gegevens aanvragen in de gevallen voorzien in de regelgeving.
 7. Geautomatiseerde beslissingen voorkomen
 8. Toestemming herroepen

Om hun rechten uit te oefenen, moeten gebruikers een brief sturen waarin ze aangeven welk recht ze willen uitoefenen en een document bijvoegen waarin hun identiteit wordt bevestigd, evenals een post- of e-mailadres voor kennisgevingsdoeleinden. Dit verzoek kan per post worden ingediend bij: SPALOPIA, S.L. Avenida Sor Soledad Cobian, 3, 38300 – Orotava, La, of naar het volgende e-mailadres: info@spalopia.com.

SPALOPIA, S.L. moet binnen een maand na ontvangst van het verzoek reageren op het verzoek om rechten uit te oefenen. Deze periode kan met nog eens twee maanden worden verlengd als dat nodig is, rekening houdend met de complexiteit en het aantal aanvragen. We zullen u binnen een maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte stellen van een eventuele verlenging, met vermelding van de redenen voor de vertraging.

Ook hebben de betrokken partijen het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde controleautoriteit (Spaanse agentschap voor gegevensbescherming) wanneer zij van mening zijn dat SPALOPIA, S.L. de rechten heeft geschonden die de regelgeving voor gegevensbescherming erkent in www.aepd.es.

8. Zijn mijn gegevens veilig?

SPALOPIA, S.L. heeft een contract afgesloten met het hostingbedrijf OVH voor de hosting van haar website. Het is een Europees bedrijf en heeft de nieuwste systemen op het gebied van beveiligingsmaatregelen.

SPALOPIA, S.L. garandeert het nemen van passende maatregelen om de vertrouwelijke behandeling van uw gegevens te waarborgen, rekening houdend met hun vertrouwelijke aard.

SPALOPIA, S.L. verbindt zich ertoe deze gegevens geheim te houden en met de grootste vertrouwelijkheid te behandelen, en verklaart in zijn informatiesysteem het beveiligingsbeleid te hebben geïmplementeerd dat overeenstemt met het type gegevens dat wordt verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR).

Alle gegevens die via ons platform worden verstrekt, gebeuren via een beveiligd protocol. Onze website heeft een SSL-certificaat waarmee een versleutelde verbinding tot stand kan worden gebracht wanneer een gebruiker onze website bezoekt en informatie met ons uitwisselt.

9. Koppelingen naar andere websites

Als u ervoor kiest onze website te verlaten via links naar andere websites die niet tot ons bedrijf behoren, kan SPALOPIA, S.L. niet verantwoordelijk worden gehouden voor het privacybeleid van deze websites of voor de cookies die ze eventueel op de computer van de gebruiker opslaan.

Versie: 2.1

Datum: 24/05/18